Home » Statut hospicjum

Statut hospicjum

Uchwała Nr 5/2020

POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK

podjęta w dniu 14.09.2020 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Oddziału Fundacji

—————————————————————————————————–

Uchwała Nr 2/2015

POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK

podjęta w dniu 01.08.2015 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu oddziału Fundacji

Statut Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek

Dział I
Nazwa Oddziału

§ 1

Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, zwane dalej „Hospicjum” działa w ramach Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, jako wyodrębniony oddział, utworzony i utrzymywany w celu prowadzenia działalności leczniczej.

§ 2. Skreślony

§ 3

Hospicjum zostało utworzone przez Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, mającą siedzibę w Otwocku (05- 400) przy ul. G. Narutowicza 80, (KRS0000336442) na mocy uchwały z dnia 20.10.2009 r., jako działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., Nr 96, poz.873). Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej. Działalność Hospicjum w zakresie pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za którą Hospicjum nie pobiera wynagrodzenia.

§ 4

Hospicjum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 z późn. zm) i innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, umów o udzielanie świadczeń w zakresie zgodnym z działalnością statutową, Statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek oraz niniejszego statutu.

Dział II
Cele i zadania

§ 5

Celem Hospicjum jest realizacja pomocy paliatywno – hospicyjnej dzieciom z chorobami ograniczającymi życie, chorobami nowotworowymi oraz przewlekłymi i nieuleczalnymi chorobami okresu rozwojowego, powodującymi znaczny stopień niepełnosprawności, uniemożliwiającymi samodzielną egzystencję i wymuszającymi konieczność stałego prowadzenia wysokospecjalistycznej i wielodyscyplinarnej opieki oraz codziennego nadzoru medycznego w warunkach domowych.

§ 6

Do zadań Hospicjum należą w szczególności:
• Zapewnienie opieki paliatywnej nad dziećmi z chorobami ograniczającymi życie, w tym zwłaszcza chorobą nowotworową oraz schorzeniami neurogenetycznymi, w domu pacjenta;
• Długoterminowa pielęgnacja chorych dzieci, z uwzględnieniem elementów opieki i pomocy socjalnej;
• Opieka duszpasterska i psychologiczna, uwzględniająca potrzeby chorych dzieci i ich rodzin;
Ambulatoryjne porady specjalistyczne w zakresie opieki paliatywnej, leczenia bólu przewlekłego oraz specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej.

Dział III
Siedziba, obszar i miejsce działania

§ 7

Siedziba Hospicjum znajduje się w Otwocku (05-400) przy ul. G. Narutowicza 80.

§ 8

Obszar działania Hospicjum obejmuje województwo mazowieckie.

§ 9

Miejscem realizacji świadczeń jest dom chorego oraz pomieszczenia Hospicjum.

Dział IV
Rodzaj, zakres i zasady udzielania świadczeń

§ 10

Hospicjum realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodymi osobami dorosłymi do 18 – tego roku życia.

§ 11

Świadczenia Hospicjum udzielane są nieodpłatnie. Odpłatność może nastąpić jedynie w przypadkach ustalonych w zawartych umowach i nie dotyczy osób w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

§ 12

Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych świadczeń są osoby ubezpieczone oraz inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, mieszkające oraz przebywające
w obszarze działania Hospicjum.

§ 13

Świadczenia udzielane przez Hospicjum są zgodne z ogólnie przyjętymi, krajowymi i światowymi standardami opieki paliatywnej nad dziećmi. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 14

Hospicjum prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział V
Organizacja wewnętrzna
§ 15

Hospicjum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Hospicjum, mianowany przez Zarząd Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek na podstawie powołania.

§ 16
Dyrektor Hospicjum jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników oraz wykonuje swoje zadania przy pomocy kierownika medycznego, pielęgniarki naczelnej, a w razie ich nieobecności – wyznaczonego zastępców.

§ 17

Dyrektor Hospicjum odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych przez profesjonalnie przygotowana i odpowiednio wykształconą kadrę specjalistów, zapewniającą najwyższą z możliwych do osiągnięcia jakość usług.

§ 18

W skład Hospicjum wchodzi komórka organizacyjna:

• Domowe Hospicjum Dziecięce.

§ 19

W Hospicjum zatrudnieni są na podstawie racę oraz realizujący czynności
w ramach umów cywilno – prawnych:
• kierownik medyczny, odpowiedzialny za nadzór merytoryczny i realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi i pediatrii oraz za zamówienia i kontrolę obrotu lekami, zwłaszcza środkami odurzającymi (grupy I-IIIN) i psychotropowymi (grupy II-IVP),
• Pielęgniarki,
• osoby realizujące świadczenia w zakresie domowej opieki hospicyjnej (lekarze, rehabilitanci, fizjoterapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni pracownicy biurowi).

§ 20

Szczegółowe zadania pracowników Hospicjum określają zakresy czynności i obowiązków nadane przez Dyrektora.

§ 21

Jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje Zarząd Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek w drodze uchwały zmieniającej niniejszy statut.

§ 22

Szczegółowe zasady działania, organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Hospicjum ustalany przez Dyrektora.

Dział VI
Gospodarka finansowa

§ 23

Źródłem finansowania Hospicjum są środki publiczne przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania i rozwiązywania regulują odrębne przepisy,
spadki, zapisy, darowizny, dotacje oraz ofiarność publiczna, także pochodzenia zagranicznego, umożliwiające prowadzenie gospodarki finansowej opartej na samofinansowaniu.

§ 24

W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia umów zawartych dla realizacji zadań statutowych oraz przepisy organizacyjne Hospicjum oraz statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek.

§ 25
Zmiany niniejszego statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności