Home » Regulamin hospicjum

Regulamin hospicjum

REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO
DOMOWEGO HOSPICJUM DZIECIĘCEGO PROMYCZEK

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek działa na podstawie:
– Statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,
– Decyzji o wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego,
– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
– Statutu Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,
– Innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

§ 2
Siedziba Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek znajduje się w Otwocku, przy ul. G. Narutowicza 80.

§ 3
Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek jest podmiotem leczniczym. Organem założycielskim Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek jest Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
§ 4
Za gospodarkę finansową Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek odpowiada Dyrektor Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek.

ROZDZIAŁ II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5
Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek działa na terenie Miasta Otwocka i województwa mazowieckiego.

§ 6
Zakres udzielanych przez Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek świadczeń zdrowotnych obejmuje: świadczenia z zakresu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZADANIA HOSPICJUM

§ 7
W Domowym Hospicjum Dziecięcym Promyczek działa jednostka organizacyjna:
1. Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

§ 8
Świadczenia zdrowotne w hospicjum domowym dla dzieci udzielane są na następujących zasadach:
1. Personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki paliatywno –hospicyjnej dzieciom w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową i innymi chorobami ograniczającymi życie;
2. Hospicjum domowe dla dzieci działa na obszarze o promieniu średnio do 80 km od siedziby
3. Do leczenia w hospicjum domowym kwalifikuje lekarz hospicjum;
4. Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
5. Wizyty personelu hospicjum domowego odbywają zgodnie z rozporządzeniem NFZ.
6. Pacjentem zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę;
7. U pacjenta nie jest prowadzona terapia uporczywa
8. Hospicjum nie podaje leczenia dożylnego.
9. Dziecko będące w hospicjum nie może jednocześnie przebywać w dwóch ośrodkach mających kontrakt z NFZ
10. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują: dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o zasadach jej prowadzenia. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu;
11. Wypisanie z Hospicjum następuje w przypadkach:
– poprawy lub stabilizacji stanu zdrowia, chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej,
– Świadczenia hospicjum są wyłącznie realizowane w domu pacjenta.
– Jeżeli dziecko trafia do przedszkola lub innej jednostki co powoduje utrudnienie pracy personelu przez nie możliwość odbycia wizyty hospicjum ma obowiązek wypisać pacjenta ze względu na niemożliwość wywiązania się z kontraktu z NFZ.
– naruszenie pkt 6,8,9, ROZDZIAŁU III
– zmiany decyzji opiekunów lub pacjenta odnośnie podjęcia leczenia eksperymentalnego (np. chemioterapia) lub przedłużającego życie (np. respirator),
– ukończenia 18 roku życia, jeżeli pacjent wcześniej leczony przez hospicjum dla dzieci chce przenieść się do hospicjum dla dorosłych,
– zmiany miejsca zamieszkania poza rejon działania hospicjum,
– na życzenie pacjenta/opiekunów,
– na wniosek pracowników Hospicjum (brak współpracy z rodziną, brak zgody na leczenie proponowane przez lekarzy hospicjum).

§ 9
Świadczenia zdrowotne udzielane przez Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek obejmują w szczególności:
1. Całodobowy dostęp do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w święta) – w warunkach domowych;
2. Leczenie bólu i innych objawów somatycznych;
3. Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie;
4. Zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych zleconych przez lekarza hospicjum;
5. Zapewnienie realizacji zleconych badań;
6. Zapewnienie zleconego transportu;
7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
8. Zaspokajanie potrzeb duchowych;
9. Bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (dotyczy hospicjum domowego);
10. Opiekę nad osieroconymi;
11. Pomoc psychologiczną;
12. Rehabilitację;
13. Zapewnienie dostępu do leczenia pediatrycznego z możliwością okresowej hospitalizacji.

ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE NZOZ

§ 10
Dyrektor Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek określa zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych hospicjum. Dyrektor hospicjum kieruje hospicjum przy pomocy Kierownika d/s Medycznych oraz Pielęgniarki Koordynującej

§ 11
Dyrektor Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek wydaje wewnętrzne akty normatywne regulujące działalność hospicjum.

§ 12
Dyrektor Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek zatwierdza szczegółowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownikom hospicjum.

§ 13
Kierownik d/s Medycznych pełni nadzór nad:
– organizacją i przebiegiem specjalizacji lekarzy,
– organizacją i przebiegiem szkolenia podyplomowego lekarzy,
– dokumentacją lekarską,
– gospodarką lekami i artykułami medycznymi.

§ 14
Dyrektora hospicjum zastępuje w czasie nieobecności Kierownik ds. Medycznych, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora pracownik. Zastępstwo w przypadku czasowej nieobecności powinno odbywać się z uwzględnieniem zapewnienia rytmiczności pracy, zaznajomienia i wprowadzenia osoby zastępującej w problematykę i zakres zadań na powierzonym odcinku pracy.

§ 15
Pielęgniarka Koordynująca pełni nadzór nad pracą zespołu pielęgniarskiego

§ 16
Wszyscy pracownicy hospicjum wykonują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i dyspozycjami bezpośrednich przełożonych oraz są odpowiedzialni za merytoryczną stronę prowadzonych spraw i zabezpieczenie tajemnicy.

§ 17
Do udzielania informacji na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności hospicjum upoważnieni są: Prezes Fundacji, Dyrektor hospicjum i Kierownik ds. Medycznych. Pracownicy hospicjum mogą udzielać informacji na zewnątrz w zakresie przydzielonych im spraw, wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora hospicjum.

ROZDZIAŁ V. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW HOSPICJUM

§ 18
Dyrektor w zakresie swoich obowiązków:
1. Kieruje działalnością i reprezentuje na zewnątrz Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
2. Realizuje Statut Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek
3. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników oraz wykonuje swoje zadania przy pomocy kierownika medycznego, pielęgniarki koordynującej, a w razie ich nieobecności – wyznaczonego zastępcy.
4. Zapewnia właściwą organizację pracy i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zakresem obowiązków kierownika medycznego, pielęgniarki koordynującej, głównej księgowej, kierownika administracyjnego oraz personelu Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek
5. Odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach
6. Zatrudnia pracowników, określa ich zakresy czynności i obowiązków oraz ustala dla nich wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Ustala urlopy, dni wolne personelu oraz w sytuacjach wyjątkowych odwołuje personel z urlopu lub dnia wolnego informując o takiej decyzji Zarząd Fundacji nie później niż dzień po podjęciu tej decyzji.
8. Ustala Regulamin Organizacyjny Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek oraz wydaje wewnętrzne Zarządzenia.
9. Dyrektor współpracuje z organem założycielskim, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.
10. Zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami gospodarczymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
11. Prowadzi gospodarkę finansową hospicjum
12. Opracowuje plan finansowo – rzeczowy i inwestycyjny.
§ 19
Kierownik ds. Medycznych kieruje pracą podległego mu personelu przez:
1. nadzór medyczny nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej,
2. inicjowanie form działalności szkoleniowej mającej na celu doskonalenie zawodowe podległych pracowników,
3. ustala grafik dyżurów miesięcznych dla zespołu lekarskiego,
4. zatwierdza wykaz dyżurów lekarskich,
5. nadzoruje prace lekarzy i pielęgniarek pod względem medycznym,
6. jest odpowiedzialny za prowadzenie zleceń lekarskich,
7. odpowiada merytorycznie za opisy lekarskie i pielęgniarskie,
8. Jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki lekami i artykułami medycznymi.
Kierownik ds. Medycznych ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem hospicjum.

Zespół lekarski:

1 sprawowanie dyżurów lekarskich pod telefonem z możliwością natychmiastowego wyjazdu do pacjentów Hospicjum, dla zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej,
2 staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,
3 przekazywanie szczegółowych zaleceń (także w formie pisemnej) rodzicom/opiekunom chorego odnośnie leczenia,
4 Wykonywanie wizyt zleconych przez kierownika medycznego oraz zarząd hospicjum.

§ 20
Pielęgniarka koordynująca realizuje następujące zadania:
1. zapewnienie warunków do udzielania świadczeń pielęgniarskich,
2. zwierzchnictwo funkcjonalne nad zespołem pielęgniarskim,
3. organizację i jakość pracy podległego personelu pielęgniarskiego, koordynowanie
i nadzorowanie merytoryczne jego pracy,
4. analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego personelu
5. zamawianie środków farmaceutycznych, sprzętu medycznego itp. wg zleceń lekarskich,
6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. przygotowanie raportów z realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ,
8. raz w roku zdaje pisemne sprawozdanie dotyczące stanu prowadzonego magazynu wraz z pielęgniarką współodpowiedzialną za sprzęt trwały oraz miękki.

Zespół pielęgniarski:

1. odbywanie regularnych wizyt u pacjentów zgodnie z grafikiem i wykonywanie wynikających z posiadanych kompetencji czynności pielęgnacyjnych,
2. przekazywanie zaleceń rodzicom/opiekunom dziecka odnośnie jego pielęgnacji,
3. współpraca z pozostałymi członkami hospicjum w zakresie prowadzonej opieki leczniczej,
4. dbałość o czystość i sprawność techniczną narzędzi, sprzętu i aparatury niezbędnej do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
5. zgłaszanie podczas odpraw szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,
6. staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,
7. sprawowanie całodobowych dyżurów pielęgniarskich pod telefonem z możliwością natychmiastowego wyjazdu do pacjentów hospicjum w celu zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej,
8. sporządzanie raz w roku zestawienia całego sprzętu będącego w magazynie i używanego przez pacjenta.

Fizjoterapeuta:

1. prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych w domu chorego dziecka zgodnie z harmonogramem ustalanym przez lekarz prowadzącego,
2. instruktaż rodziców/opiekunów chorego dziecka w zakresie możliwych do przeprowadzanie przez nich elementów rehabilitacji,
3. dbałość o czystość i sprawność techniczną sprzętu rehabilitacyjnego,
4. współpraca z pozostałymi pracownikami hospicjum w zakresie prowadzonej opieki leczniczej,
5. zgłaszanie podczas odpraw zarządowi hospicjum sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,
6. staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,
7. wykonywanie wizyt zleconych przez kierownika medycznego oraz zarząd hospicjum.

§ 21
Psycholog:

1. prowadzenie opieki psychologicznej zgodnie z potrzebami pacjenta i jego rodziny,
2. prowadzenie opieki nad osieroconymi oraz pomoc w czasie żałoby,
3. współpraca z pozostałymi członkami hospicjum w zakresie prowadzonej opieki leczniczej,
4. zgłaszanie zespołowi hospicjum szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,
5. staranne prowadzenie dokumentacji medycznej.

§ 22

Pracownik biurowy:

1. prowadzenie spraw administracyjnych hospicjum,
2. sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z pracą hospicjum,
3. sporządzanie wykazów do rozliczeń księgowych.

§ 23
Pozostali pracownicy hospicjum wykonują powierzone zadania zgodnie z posiadanymi zakresami obowiązków.

§ 24
Wszyscy pracownicy hospicjum mają obowiązek spotkać się raz w miesiącu na tzw. odprawie wieczornej odpowiednio wcześniej wyznaczonej przez dyrektora.

ROZDZIAŁ VI. OBOWIĄZKI HOSPICJUM W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

§ 25
W przypadku zgonu chorego, objętego opieką Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek, który nastąpił w miejscu stałego pobytu chorego, obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu. Zwłoki chorego mogą być poddane sekcji, chyba, że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w kodeksie postępowania karnego oraz gdy przyczyna zgonu nie może być ustalona w sposób jednoznaczny. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
Pielęgniarka pomaga rodzicom przy pielęgnacji zmarłego dziecka, pomaga ubierać je chyba że rodzice chcą tych czynności dokonać sami wtedy tylko towarzyszy i w razie potrzeby jest pomocna.

ROZDZIAŁ VII. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 26
Pacjent ma prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
2. Informacji o swoim stanie zdrowia,
3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy,
po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
4. Opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej,
5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
6. Umierania w spokoju i godności,
7. Opieki psychologicznej i duszpasterskiej,
8. Wypisania z hospicjum na własne żądanie,
9. Uzyskania własnej dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii. Hospicjum nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji w ww. formach,
10. Składania skarg i wniosków do Dyrektora hospicjum.
§ 27
Do obowiązków pacjenta objętego opieką hospicjum należy stosowanie się do zaleceń personelu medycznego w zakresie udzielanych świadczeń leczniczych oraz przestrzeganie zasad higieny. W przypadku wypisania na własne żądanie pacjent jest zobowiązany do złożenia na piśmie lub ustnie w obecności dwóch świadków oświadczenia, że został uprzedzony o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 28
Znajomość i przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi podstawowy obowiązek każdego pracownika hospicjum. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do opracowania szczegółowych zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 29
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego wprowadza Dyrektor hospicjum po ustaleniu z Zarządem Fundacji.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy, określone w § 1.

§ 31
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z momentem wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki.